Endelig reguleringsplan for Ringeriksbanen - reisemedtog.noEndelig reguleringsplan for Ringeriksbanen

28.05.2019 - skrevet av: Kyrre Dahl

Bane NOR og Statens vegvesens fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 fikk over 300 høringsuttalelser til reguleringsplanen i 2018 og begynnelsen av 2019. Nå er endelig forslag til reguleringsplan sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.


Slik er planene for Sundvollen dersom det blir etablert liten utfylliing. Foto: Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet la Bane NOR og Statens vegvesen ut forslag til statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til offentlig ettersyn (høring) i fjor vår. Vinteren 2018/2019 var det en ny høringsrunde for berørte parter som følge av endringer i deler av reguleringsplanen, og til sammen har det kommet inn 344 høringsuttalelser.

- Det kom inn mange viktige spørsmål for både Ringerike, Hole og Bærum. Anleggsgjennomføring, trafikksikkerhet og miljø er noen sentrale stikkord, sa leder for plan og samfunnskontakt i Fellesprosjektet, Knut Sørgaard etter at alle uttalelsene var talt opp.

Nå er endelig forslag til reguleringsplan utarbeidet og sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. - Det er en godt gjennomarbeidet plan vi nå har sendt til departementene. Planen imøtekommer bestillingen fra Samferdselsdepartementet, og vi har lagt stor vekt på kostnader og på å finne de mest mulig optimale løsningene som ivaretar mange ulike hensyn, sier Morten Klokkersveen, prosjektdirektør i Fellesprosjektet.

Fellesprosjektet omfatter Ringeriksbanen som er 40 km med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Ringeriksbanen vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, 50 minutter raskere enn i dag. Dette knytter Ringeriksregionen sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. I tillegg gjør det togreisen mellom Oslo og Bergen nesten 1 time kortere. Det vil også bli stasjon på Sundvollen.

Fellesprosjektet beskriver to alternative løsninger tre steder i planen. Dette gjelder størrelse på utfylling ved Sundvollen, om det skal velges sammenhengende lange bruer eller en kombinasjon av fylling og bruer over Mælingen, og om det skal bygges motorvegkryss eller ikke ved Helgelandsmoen. Fellesprosjektet anbefaler liten utfylling ved Sundvollen, kombinasjonen av fylling og bruer over Mælingen og at det ikke lages motorvegkryss ved Helgelandsmoen.

- Våre anbefalinger er gjort med utgangspunkt i overordnede mål, føringer og kostnader for prosjektet. Det er imidlertid opp til Samferdselsdepartementet som har bestilt planen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet å ta de endelige avgjørelsene, forteller Klokkersveen.

Kilde: BaneNor

Flere: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOKTA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet