Nye forsinkelser for RingeriksbanenNye forsinkelser for Ringeriksbanen

- Skrevet 12.05.2020 av Kyrre Dahl

Krevende kostnadsøkninger andre steder får konsekvenser for fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen


Jernbanetunnel under bygging FOTO: Samferdselsdepartementet

Det er økte kostnader knyttet til byggingen av Follobanen, InterCity-strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen i 2020. Regjeringen prioriterer å holde rasjonell framdrift i disse pågående prosjektene. Det kommer fram i forslag til revidert statsbudsjett. Regjeringa foreslår å bevilge 826 millionar kroner ekstra til investeringer på jernbanenettet. Dermed kan utbyggingen fortsette som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Kostnadsøkningene får konsekvenser for framdriften i InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen og fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss. Regjeringen vil komme tilbake til videre framdrift for strekningen på Dovrebanen i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til planlegging av fellesprosjektet med 278 millioner kroner til 250 millioner kroner i 2020. Beløpet på 278 millioner kroner skulle i år hovedsakelig gå til grunnerverv, men også andre tiltak, blant annet arkeologiske utgravinger.

- Det er en økonomisk krevende situasjon i jernbanesektoren, og den tar vi på alvor. Vi er dessverre er nødt til å redusere omfanget av planlegging av Ringeriksbanen og E16 i år. Den foreslåtte bevilgningen sammen med initiativet til nødvendige bompengevedtak og ekstern kvalitetssikring gjør det likevel mulig å få på plass en investeringsbeslutning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Å realisere Ringeriksbanen og sammenhengende firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil gi en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv mellom hovedstadsregionen og Ringerike. Regjeringen vil arbeide for å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år. I løpet av nærmeste framtid tar vi derfor sikte på at forberedelser til bompengevedtak og en ekstern kvalitetssikring av hele prosjektet kan begynne, sier Hareide.

Regjeringen har overfor Statens vegvesen avklart rammene for finansieringen av veidelen av utbyggingen. Statens vegvesen vil da kunne videreføre prosessene med lokale bompengevedtak med kommunene Hole og Ringerike og Viken fylkeskommune, slik at de lokale bompengevedtakene for E16 Høgkastet-Hønefoss kan fattes så raskt som mulig. Målet er at regjeringen skal legge fram forslag til bompengeproposisjon for Stortinget samtidig med at forslag til investeringsbeslutning legges fram neste vår.

For store utbyggingsprosjekter, slik som fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss, er det krav til ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutning legges fram for Stortinget. Samferdselsdepartementet tar sikte på at dette arbeidet kan startes opp innen kort tid, slik at kvalitetssikringen kan ferdigstilles ved årsskiftet 2020/21.

Kilde: Go-Ahead - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020