Ny regjering vil stoppe privatiseringen av persontogVil stoppe privatiseringen av persontog

- Skrevet 13.10.2021 av Kyrre Dahl

Den nye regjeringen vil stanse konkurranseutsettingen av persontogtrafikken i Norge. Det kommer fram i regjeringsplattformen.


SJ Nord ved Mosjøen - Foto: Kyrre Dahl

Det er klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil danne regjering og derfor har de også kommet med et dokument som er grunnlaget for regjeringssamarbeidet. Der er det et klart nei til videre privatisering av togtrafikken.

Regjeringen skriver i dokumentet at de vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Jernbanens konkurransekraft på godstransport må styrkes. Regjeringen vil:

 • Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.
 • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
 • Utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
 • Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av NordNorgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.
 • Bygge flere krysningsspor og dobbelsporparseller og utbedre flaskehalser for å få bedre hyppighet og regularitet på togtilbudet mellom landsdelene.
 • Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity.
 • Legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas.
 • Legge til rette for hel- eller delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi, for å redusere utslipp fra gjenværende dieselstrekninger på jernbanen.
 • Forbedre nattog-tilbudet
 • Bedre dagens miljøstøtteordning for godstransport på jernbane.
 • Legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk.
 • Gjennomgå dagens organisering av jernbanesektoren for å få en enklere organisering og tydeligere ansvarsfordeling mellom departement, direktorat og Bane NOR.
 • Gjennomgå selskapsstrukturen i jerbanesektoren med en målsetting om færre selskap, for å sikre en enklere hverdag for de reisende, og slik at jernbanen kan øke sin konkurransekraft opp mot andre transportformer.
 • Utarbeide tiltak sammen med godsnæringen for å nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på jernbane

  Den nye regjeringen har ikke alene flertall på Stortinget og må derfor få støtte fra et eller flere andre partier for å få igjennom sin politikk.

  LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  

  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  

 • 

  COVID-19

  På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Togpodden - Podcast


  Veterantog i Norge