Stopper konkurranse om vedlikehold

Annonse


Stopper konkurranse om vedlikehold

- Skrevet 02.12.2021 av Kyrre Dahl

Regjeringen vil be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen


Foto: SD

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Vi vil derfor be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av disse oppgavene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det helstatlige selskapet Spordrift AS utfører i dag drifts- og vedlikeholdstjenester på jernbanen gjennom en direktekjøpsavtale med Bane NOR. Planen har vært å konkurransette disse tjenestene i ti ulike pakker. Kun én av pakkene, som omfatter Sørlandsbanen, har hittil blitt lyst ut for konkurranse.

– Jeg har registrert at det er bekymring i sektoren knyttet til konkurranseutsettingen. Prosessen har gått for fort. En slik situasjon kan skape usikkerhet blant de ansatte og svekke effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Selv om konkurranseutsettingen nå stoppes, forventer Samferdselsdepartementet som eier av Bane NOR og Spordrift at de to virksomhetene fortsetter arbeidet med å realisere forbedrings- og effektiviseringspotensialet som er identifisert for drift og vedlikehold.

– Drifts- og vedlikeholdsoppgavene på jernbanen kan trolig utføres både bedre og mer effektivt enn i dag. Slike gevinster kan vi realisere ved at Samferdselsdepartementet følger opp og støtter effektiviseringsprogrammene og den strategiske retningen som både Bane NOR og Spordrift har meislet ut. Dette betyr at jeg forventer at de to virksomhetene bruker for eksempel benchmarking, slik at de får bedre kunnskap om hvordan de ligger an i forhold til andre tilsvarende virksomheter, sier samferdselsministeren.

Regjeringen er likevel ikke avvisende til at Bane NOR på sikt gjør en fornyet vurdering av hvilke deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet som bør kjøpes direkte fra Spordrift og hvilke deler som eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse. – Bane NOR har frem til nå lagt opp til å dele opp drift og vedlikehold i hele ti geografiske konkurransepakker. Når Bane NOR skal se på hvordan kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester skal innrettes, er det viktig å vurdere om effektiviseringsgevinster overgår tapet av stordriftsfordeler, sier Nygård.

Det viktigste for regjeringen er at Bane NOR nå får handlingsrom til selv å vurdere hvordan drift- og vedlikeholdsarbeidet kan gjennomføres mest mulig effektivt og på en måte som ivaretar sikkerhets- og beredskapshensyn. – Vi ønsker å gi Bane NOR økt ansvar for å vurdere egen organisering, samtidig som vi er tydelige på at konkurranse som virkemiddel må underlegges en kritisk vurdering, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil snarlig kalle inn til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR, hvor det fattes vedtak om at foretaket skal stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

Annonse


SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

Annonse
TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalte togturer


Veterantog i NorgeSØK PÅ REISEMEDTOG.NO: