400 milliarder til jernbanen i Norge400 milliarder til jernbanen i Norge

- Skrevet 19.03.2021 av Kyrre Dahl

Toget er raskt, sikkert, og miljøvennleg og arealeffektivt. Målet er derfor å gjøre togtilbudet gradvis bedre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om Nasjonal Transportplan.


Skjermdump fra pressekonferanse med statsminister Erna Solberg

Av en samlet ramme på drøyt 200 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer i Nasjonal transportplan 2022-2033, er om lag 50 milliarder kroner satt av til å fullføre og starte nye utbyggingsprosjekter på de fire InterCity-strekningene i den første seksårperioden. Her er noen av prosjektene:

Ringeriksbanen: Det er lagt opp til anleggsstart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i første seksårsperiode. Banedelen av prosjektet blir ein ny jernbane på om lag fire mil mellom Sandvika og Hønefoss, med ny stasjon på Sundvollen. Dette vil redusere reisetida med tog mellom Oslo og Hønefoss og vidare til/frå Bergen med om lag ein time. Ringeriksbanen vil realisere eit nytt høgfrekvent InterCity-tilbod mellom Oslo og Hønefoss, med ei reisetid på om lag ein halv time. Ringeriksbanen gjer det òg mogleg å auke avgangsfrekvensen for fjerntoga mellom Oslo og Bergen.

Vestfoldbanen: Ferdigstilling av prosjekta Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker gjer det mogleg med opptil fire tog i timen etter kvart som behovet aukar og ein reisetidsreduksjon på 10-14 minutt mellom Oslo og Tønsberg. Mot slutten av første seksårsperiode blir det anleggsstart for prosjektet Stokke-Sandefjord. Dette vil gjere det mogeleg med to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Skien, ei dobling frå i dag. Alt i alt vil dei tre prosjekta redusere reisetida mellom Oslo og Skien med 15-20 minutt.

Dovrebanen: Ferdigstilling av prosjekta Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli-Åkersvika vil redusere reisetida med om lag 20 minutt mellom Oslo og Hamar. Dette gjer det mogleg å auke kapasiteten til to tog i timen mellom desse to byane, mot timesfrekvens i grunnrute i dag.

Østfoldbanen: Ferdigstilling av Follobanen og prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad vil redusere reisetida mellom Oslo og Moss med om lag 13 minutt og auke frekvensen på lokaltoget mellom Oslo og Moss.

I andre seksårperiode har regjeringa som ambisjon å gi eit betre InterCity-tilbod til dei reisande mellom Hamar og Lillehammer på Dovrebanen og mellom Moss og Halden Østfoldbanen. Her er det naudsynt med meir arbeid for å finne gode løysingar som kan gjere det mogleg å auke frekvensen og redusere reisetid.

Det blir lagt opp til å arbeide vidare med planane om ein ny jernbanetunnel gjennom Oslo, for å gjere det mogleg med oppstart av prosjektet i andre planperiode. Ein ny tunnel vil doble kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovudstaden, slik at rutetilbodet for både person- og godstog kan bli enda betre. Ein ny tunnel vil bidra til meir punktlege tog og betre regularitet i trafikken på Austlandet. Tiltaket vil òg gi positive ringverknader på driftsstabiliteten i togtrafikken andre stader i landet.

Regjeringa prioriterer anleggsstart for bygging av dobbeltspor på strekningen Arna-Stanghelle i første seksårsperiode i NTP 2022-33. Prosjektet vil redusere reisetida på strekninga Bergen-Voss og vidare til Oslo med om lag 15 minutt, og auke kapasiteten for trygg framføring av person- og godstog.

Her er hele stortingsmeldingen: Nasjonal Transportplan 2022 - 2033

Kilde: Regjeringen - LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020